KUSHTET E PËRGJITHSHME MJEKËSORE

KUSHTET E PËRGJITHSHME MJEKËSORE

Pa këshilla

https://unavitapharmacy.com ofron informata të përgjithshme për gjendjet mjekësore dhe trajtimet. Informatat nuk janë këshilla dhe nuk duhen trajtuar si të tilla.

Garanci të limituara

Informatat mjekësore që mund të gjenden në faqen https://unavitapharmacy.com ofrohen pa asnjë lloj deklarate ose garancie, eksplicite ose implicite. https://unavitapharmacy.com nuk jep asnjë lloj paraqitjeje ose garancie lidhur me informatat mjekësore që mund të gjenden në https://unavitapharmacy.com.

Pa dallim të qëndrimit më sipër, https://unavitapharmacy.com ne garanton si më poshtë vijon:

(а) se informatat mjekësore të ueb faqes https://unavitapharmacy.com do të jenë në dispozicion ose në dispozicion vazhdimisht; ose

(b) se informatat mjekësore të ueb faqes https://unavitapharmacy.com janë të plota, të vërteta, të sakta dhe të azhurnuara.

Ndihma profesionale

Ju nuk mund të mbështeteni në informatat e ueb faqes https://unavitapharmacy.com, si një alternativë e këshillave të mjekut tuaj ose punonjësve të tjerë profesionistë të fushës së shëndetësisë. Nëse keni pyetje konkrete që kanë të bëjnë me një çështje mjekësore konkrete, ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj ose një subjekt tjetër profesionist që ofron shërbime mjekësore. Nëse mendoni se vuani nga një gjendje mjekësore konkrete, ju duhet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Ju nuk duhet të anuloni kërkimin e ndihmës mjekësore, të shpërfillni këshillat e mjekut ose të ndërprisni mjekimin për shkak të informatave që mund t’i gjeni në ueb faqen https://unavitapharmacy.com.

Limitimi i përgjegjësisë sonë

Ju jeni dakord se ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çfarëdolloj pasoje që rezulton ose ka të bëj mbështetjen në informatat mjekësore që mund të gjenden në ueb faqen https://unavitapharmacy.com

Gjithashtu, ju jeni dakord të mos ua tregoni informatat mjekësore që mund t’i gjeni në ueb faqen https://unavitapharmacy.com një personi të tretë, i cili nuk është në gjendje t’i lexojë kushtet mjekësore dhe të kuptojë paralajmërimet që janë pjesë e informatave përkatëse..

Nëse nevojitet që informatat mjekësore që do t’i gjeni në ueb faqen https://unavitapharmacy.com t’ia tregoni një personi të tretë, pa marrë parasysh nëse do t’ia tregoni me shkrim, në formë elektronike ose me gojë, ju jeni dakord të na dëmshpërbleni dhe të na mbroni nga çdo lloj kërkese për dëmshpërblim, e adresuar nga një individ ose subjekt i tretë, i cili ka fituar informatat si rezultat të aksioneve tuaja, plotësisht ose pjesërisht. Me fjalë të tjera, në rast se pala e tretë, të cilës ia keni mundësuar informatat, po të njëjtat informata do t’ia mundësojë një individi ose subjekti tjetër, ju duhet të na dëmshpërbleni dhe mbroni nga aktpaditë e ngritura nga cilado palë e tretë.