МЕДИЦИНСКИ ОПШТИ УСЛОВИ

Без совет

https://unavitapharmacy.com содржи општи информации за медицински состојби и третмани. Информациите не се совети и не треба да се третираат како такви.

Ограничени гаранции

Медицинските информации на https://unavitapharmacy.com се даваат без никакви изјави или гаранции, експлицитни или имплицитни. https://unavitapharmacy.com не прави никакви претстави или гаранции во врска со медицинските информации на https://unavitapharmacy.com.

Без оглед на претходниот став, https://unavitapharmacy.com не гарантира дека:

(а) медицинските информации на https://unavitapharmacy.com ќе бидат постојано достапни или воопшто достапни; или

(б) медицинските информации на https://unavitapharmacy.com се целосни, вистинити, точни, ажурирани или точни.

Професионална помош

Вие не смеете да се потпрете на информациите на https://unavitapharmacy.com како алтернатива на совет од вашиот лекар или од други професионални здравствени работници. Ако имате било какви конкретни прашања во врска со било каква медицинска работа, треба да се консултирате со вашиот лекар или друг професионален давател на здравствена заштита. Ако мислите дека страдате од било каква медицинска состојба, треба веднаш да побарате медицинска помош. Никогаш не треба да го одложувате барањето за  лекарска помош, да не го почитувате лекарскиот совет или да прекинете со лекувањето поради информациите на https://unavitapharmacy.com.

 Ограничување на нашата одговорност

Вие се согласувате дека нема да не сметате за одговорни за било каква штета што произлегува или е во врска со вашето потпирање на медицинските информации дадени на https://unavitapharmacy.com.

Дополнително, вие се согласувате да не ги пренесувате медицинските информации што ги читате на https://unavitapharmacy.com на трето лице, бидејќи тоа трето лице не може да ги прочита овие медицински услови и да ги разбере предупредувањата вклучени во информациите.

Ако треба да ги пренесете медицинските информации што ги читате на https://unavitapharmacy.com на трето лице, без разлика дали преку пишување, електронски или усно, вие се согласувате дека ќе не обештетите и ќе нè одбраните од било какви барања за штети од било која трета страна која ги добила информациите како резултат на вашите акции, целосно или делумно. Со други зборови, ако третата страна, на која сте и ги пренеле информациите,  ги пренесе на друга трета страна, мора да не обештетите и одбраните од тужбите направени од било која трета страна.